به صفحه بورس تكنيكال خوش آمديد. در اين وب سايت امكان مشاهده و دانلود نمودار تكنيكال كليه شركتهاي حاضر در بورس تهران را داريد. براي مشاهده نمودارها كافيست بر روي آنها كليك كرده و در صورت تمايل دانلود نمائيد. منبع اطلاعات صورتهاي مالي وب سايت كدال مي باشد

boursetechnicalweb@gmail.com                                       www.facebook.com/boursetechnical
  .تحليل هاي بورس تكنيكال به منظور اطلاع رساني و بر اساس استراتژي مورد نظر مدير وب سايت تهيه گرديده است. اطلاعات و استراتژي خود را براي خريد و فروش سهام در نظر داشته باشيد
بورس سازمان بورس

911003

W D H4

سي شركت برتر بورس

1392/05/31

شاخص هاي اصلي بورس

1392/05/31

برترينهاي ماه گذشته

1392/03/01

قيمت ارز و طلا

1391/01/14-1392/05/31

سازمان دهي پنج الگوي كارساز  17مگابايت

 
 
 
 
 
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
 

اطلاعات بورسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاريخ تحليل تكنيكال

صورتهاي مالي حسابرسي شده

كد   ISIC

نماد

نام شركت - لينك نمودارها

رديف

خلاصه و نمودار

جزئيات كامل

940117

(1387-1390)

 

642001

اخابر

مخابرات ايران

1

(1386-1390)

(1380-1391)

272011

فملي

ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران

2

(1379-1390)

(1380-1391)

271016

فولاد

فولاد مباركه اصفهان

3

(1379-1390)

(1380-1391)

399902

وغدير

سرمايه‌گذاري ‌غدير (هلدينگ‌)

4

 

  651911

وپاسار

بانك پاسارگاد

5

 

  241203

پارسان

گسترش نفت و گاز پارسيان

6

(1379-1390)

(1380-1391)

131002

كگل

معدني و صنعتي گل گهر

7

(1379-1390)

(1380-1391)

131001

كچاد

معدني ‌و  صنعتي ‌چادرملو

8

(1388-1390)

(1389-1391)

241102

شپديس

پتروشيمي پرديس

9

(1381-1390)

(1381-1391)

399904

واميد

گروه سرمايه گذاري اميد

10

(1381-1390)

(1380-1391)

271017

فخوز

فولاد خوزستان

11

    651904

وپارس

بانك‌پارسيان‌

12

 

 

651906

وبملت

بانك ملت

13

 

 

651907

وتجارت

بانك تجارت

14

    651908

وبصادر

بانك صادرات ايران

15

    651902

ونوين

بانك ‌اقتصادنوين

16

(1380-1390)

(1380-1390)

232005

شپنا

پالايش نفت اصفهان

17

(1379-1390)

(1380-1391)

641106

شخارك

پتروشيمي‌ خارك‌

18

(1380-1390)

(1381-1390)

131003

ومعادن

توسعه‌ معادن ‌و فلزات‌

19

(1379-1390)

(1380-1391)

742101

رمپنا

مديريت ‌پروژه‌هاي ‌نيروگاهي‌

20

(1379-1390)

(1380-1391)

399903

وصندوق

سرمايه‌گذاري‌ صندوق ‌بازنشستگي‌

21

(1379-1390)

(1380-1390)

341002

خودرو

ايران‌ خودرو

22

(1379-1390)

(1380-1390)

341005

خساپا

سايپا

23

(1380-1390)

(1381-1391)

271018

فخاس

فولاد خراسان

24

(1379-1390)

(1380-1391)

722001

رانفور

خدمات ‌انفورماتيك

25

(1382-1390)

(1383-1391)

241111

شفن

پتروشيمي فناوران

26
    651910

وانصار

بانك انصار

27

 

  651901

وكار

بانك‌ كارآفرين‌

28
    660366

وسينا

بانك سينا

29

(1387-1390)

(1383-1391)

241201

شيراز

پتروشيمي‌ شيراز

30
940118 (1379-1390)

(1380-1390)

399901

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

31

 

(1382-1391) 611001

حكشتي

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

32

(1379-1390)

(1380-1391) 232006

شبريز

پالايش نفت تبريز

33

(1379-1390)

  341006

خبهمن

گروه ‌بهمن‌

34
(1379-1390) (1387-1391) 232002

شبهرن

نفت‌ بهران‌

35
(1381-1390) (1382-1391) 241202

كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

36

(1384-1390)

(1380-1391) 272005

فاسمين

كالسيمين‌

37
(1379-1390) (1380-1391) 241108

شاراك

پتروشيمي شازند

38
(1387-1390) (1383-1391) 241201

وساپا

سرمايه‌گذاري‌ سايپا

39
(1387-1390) (1385-1391) 132003

كروي

توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌

40

(1379-1390)

(1380-1391) 151407

وبشهر

توسعه‌ صنايع‌ بهشهر (هلدينگ)

41
(1387-1390) (1383-1391) 112001

حفاري

حفاري شمال

42

(1379-1390)

(1380-1390) 241103

شيران

صنايع‌ شيميايي ‌ايران‌

43

(1382-1391)

(1383-1391) 269405

سفارس

سيمان فارس و خوزستان

44

 

(1380-1390) 242308

وپخش

داروپخش‌ (هلدينگ‌)

45
(1380-1390)   311002

بترانس

ايران‌ ترانسفو

46
(1388-1390) (1389-1391) 271019

فولاژ

فولاد آلياژي ايران

47
(1388-1391) (1389-1391) 722004

رتاپ

تجارت الكترونيك پارسيان

48
(1383-1390) (1383-1391) 659912

وتوسم

سرمايه‌گذاري ‌توسعه ‌ملي‌

49
(1382-1391) (1383-1391) 701010

ثاخت

بين‌المللي‌ توسعه ‌ساختمان

50
    659104

ولساپا

ليزينگ رايان‌ سايپا

51
(1379-1390) (1380-1391) 242330

والبر

سرمايه‌ گذاري‌ البرز (هلدينگ)‌

52
(1379-1391)   701013

ثشاهد

سرمايه‌ گذاري‌ شاهد

53
(1387-1391) (1388-1391) 722005

ركيش

كارت اعتباري ايران كيش

54
(1379-1390) (1380-1391) 659901

ونيكي

سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران

55
(1386-1391) (1387-1391) 701006

ثمسكن

سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌

56
(1379-1390) (1380-1391) 269401

ستران

سيمان‌ تهران

57
(1379-1391) (1380-1391) 341010

ورنا

سرمايه‌گذاري‌ رنا (هلدينگ)‌

58
(1381-1390) (1382-1391) 343021

خگستر

گسترش‌ سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو

59
    660304

پارسيان

بيمه پارسيان

60

930403

(1379-1390) (1380-1391) 659902

وسپه

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

61
(1379-1391) (1380-1391) 701003

وساخت

سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان ‌ايران‌

62
(1379-1390) (1380-1391) 341007

خزاميا

زامياد

63
    660301

البرز

بيمه البرز

64
(1380-1390) (1380-1391) 452001

خصدرا

صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌

65
(1379-1390) (1380-1390) 272006

فايرا

آلومينيوم ‌ايران‌

66
    651909

وپست

پست بانك ايران

67

(1380-1390)

  151403

غبشهر

صنعتي‌ بهشهر

68
(1381-1390)   659910

وبهمن

سرمايه‌گذاري ‌بهمن‌

69
(1379-1391)   269413

سپاها

سيمان‌ سپاهان‌

70
(1380-1390)   292103

تايرا

تراكتورسازي‌ايران

71
(1381-1391)   242903

وپترو

سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي

72
(1379-1390)   132005

كاما

باما

73
(1379-1390)   630301

حتايد

تايدواتر خاورميانه

74
(1381-1390)   331201

آكنتور

كنتورسازي ‌ايران‌

75
(1379-1390)   341008

خپارس

پارس‌ خودرو

76
    192001

وملي

گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ)‌

77
(1379-1391)   269426

سهرمز

سيمان هرمزگان‌

78
(1379-1390)   269411

سمازن

سيمان ‌مازندران

79
(1379-1391)   232001

شنفت

نفت‌ پارس

80
(1379-1390) (1380-1391) 659904

وصنعت

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ و معدن

81
(1379-1390)   154205

قنقش

قند نقش ‌جهان

82
  (1380-1391) 242307

داسوه

داروسازي‌ اسوه‌

83
  (1380-1391) 242314

دفارا

داروسازي‌ فارابي‌

84
  (1385-1391) 242328

دسبحا

گروه دارويي سبحان

85

(1387-1390)

  271011

فوكا

فولاد كاويان

86
  (1380-1391) 242317

دالبر

البرز دارو

87
(1379-1390)   241107

شصفها

پتروشيمي‌ اصفهان

88
  (1380-1391) 242325

دارو

كارخانجات ‌داروپخش

89
(1379-1390)   659905

وتوصا

توسعه‌ صنعتي‌ ايران

90
930404   (1380-1391) 242301

دجابر

داروسازي‌ جابرابن ‌حيان‌

91
    660302

آسيا

بيمه آسيا

92
  (1380-1391) 242316

دسينا

داروسازي‌ سينا

93
(1380-1390)   659908

وصنا

گروه صنايع ‌بهشهر ايران‌

94
(1382-1390)   659911

واتي

سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند

95
(1382-1390)   269428

ساراب

سيمان‌ داراب‌

96
(1379-1391)   269417

سهگمت

سيمان ‌هگمتان‌

97
(1381-1390)   269415

سرود

سيمان ‌شاهرود

98
(1381-1390)   269412

ساروم

سيمان ‌اروميه‌

99
(1379-1390)   154211

قپيرا

فرآورده‌هاي ‌غدايي ‌و قند پيرانشهر

100
(1379-1391)   269432

سكرد

سيمان كردستان

101
  (1380-1391) 242321

دلر

داروسازي‌ اكسير

102
(1379-1390)   341001

خاور

ايران‌ خودرو ديزل‌

103
  (1380-1391) 242304

درازك

دارويي‌ رازك‌

104
  (1388-1391) 242322

دزهراوي

داروسازي‌ زهراوي‌

105
  (1380-1391) 242312

شتهران

تهران‌ شيمي

106
(1387-1390)   272007

فسرب

ملي‌ سرب‌ و روي‌ ايران‌

107
  (1381-1391) 242326

دتماد

توليد مواد اوليه ‌داروپخش‌

108
(1379-1390)   271008

فسپا

گروه‌ صنعتي ‌سپاهان‌

109
  (1380-1391) 242313

دپارس

پارس‌ دارو

110
(1379-1391)   251104

پكرمان

گروه‌ صنعتي‌ بارز

111
(1379-1390)   269425

سبجنو

سيمان‌ بجنورد

112
(1379-1390)   155301

غبهنوش

بهنوش‌ ايران‌

113
(1379-1390)   311001

بموتو

موتوژن‌

114
(1379-1390)   281301

فاراك

ماشين‌ سازي‌ اراك‌

115
(1388-1391)   701009

ثنوسا

نوسازي‌ و ساختمان ‌تهران‌

116
(1379-1390)   659906

وبيمه

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

117
(1379-1390)   232004

ونفت

سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌

118
(1382-1391)   659101

وليز

ليزينگ‌ايران‌

119
(1379-1391)   269403

سكرما

سيمان‌ كرمان‌

120

921025

(1380-1391)   269444

سفانو

سيمان فارس نو

121

    343002

ختوقا

قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌

122

(1380-1390)   154214

قصفها

قند اصفهان‌

123

(1387-1391)   269418

سبهان

سيمان‌ بهبهان‌

124

    271004

فلوله

لوله و ماشين‌ سازي ‌ايران‌

125

    701002

وتوس

توسعه ‌شهري ‌توس‌گستر

126

(1379-1390)   269410

سغرب

سيمان ‌غرب‌

127

(1382-1391)   269430

سدشت

صنايع سيمان دشتستان

128

(1379-1390)   272008

فرآور

فرآوري‌ مواد معدني‌ ايران

129

(1379-1391)   269402

سشمال

سيمان‌ شمال

130

(1379-1391)   269406

سشرق

سيمان‌ شرق‌

131

(1387-1390)   241301

شپترو

پتروشيمي‌ آبادان

132

(1381-1391)   269423

سيلام

سيمان‌ ايلام

133

    343003

خمحركه

نيرو محركه

134

    289902

فاما

صنعتي‌ آما

135

(1379-1391)   269422

ساربيل

سيمان‌ اردبيل ‌و آهك‌ آذرشهر

136

(1379-1390)   281302

فاذر

صنايع‌ آذرآب‌

137

(1388-1390)   154207

قلرست

قند لرستان

138

    311003

بنيرو

نيروترانس‌

139

(1382-1391)   271014

وتوكا

سرمايه‌گذاري ‌توكا فولاد(هلدينگ)

140

    312002

بسويچ

پارس‌ سويچ‌

141

(1381-1390)   659907

وبوعلي

سرمايه‌گذاري‌ بوعلي‌

142

(1383-1390)   722003

مرقام

ايران ‌ارقام‌

143

(1379-1391)   269414

سقاين

سيمان‌ قائن‌

144

(1386-1390)   659102

ولصنم

ليزينگ ‌صنعت ‌و معدن‌

145

    271007

فروس

فروسيليس‌ ايران

146

(1380-1390)   132001

كبافق

معادن‌ بافق

147

    269308

كساوه

صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا

148

    271013

فجر

فولاد اميركبير كاشان

149

    269302

كچيني

چيني‌ ايران

150

921025 (1384-1390)   343022

خعتبار

سرمايه گذاري اعتبار ايران

151

  (1380-1391) 242302

دابور

داروسازي‌ ابوريحان‌

152

(1379-1390)   269421

سصفها

سيمان ‌اصفهان‌

153

(1379-1390)   722002

مداران

داده‌پردازي‌ ايران

154

(1386-1390)   132004

كمنگنز

معادن ‌منگنز ايران

155

    660303

دانا

بيمه دانا

156

    241102

شاملا

معدني‌ املاح‌ ايران‌

157

  (1380-1391) 343018

خپويش

سازه‌ پويش‌

158

(1387-1390)   269404

سصوفي

سيمان‌ صوفيان

159

  (1380-1391) 152001

غپاك

لبنيات‌ پاك‌

160

(1379-1390)   293013

وتوشه

سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه

161

(1387-1390)   269420

سكارون

سيمان‌ كارون

162

(1379-1390)   659903

وملت

سرمايه‌گذاري‌ملت

163

  (1380-1391) 293010

لبوتان

گروه‌صنعتي‌بوتان

164

  (1381-1391) 154301

غپينو

پارس‌ مينو

165

  (1380-1391) 252004

پلاسك

پلاسكوكار

166

(1380-1390)   154206

قمرو

قند مرودشت

167

(1380-1390)   269409

سخزر

سيمان‌ خزر

168

  (1380-1391) 242303

دكيمي

كيميدارو

169

(1388-1390)   154209

قهكمت

قندهكمتان‌

170

(1384-1390)   313006

بكام

كارخانجات توليدي شهيد قندي

171

  (1380-1391) 272003

فباهنر

مس‌ شهيد باهنر

172

(1382-1391)   269427

سفار

سيمان ‌فارس‌

173

(1388-1390)   154204

قثابت

قند ثابت‌ خراسان

174

(1380-1390)   154215

قشهد

شهد (قند خوي)

175

(1380-1390)   151402

غمارگ

مارگارين

176

  (1380-1391) 701005

ثامان

سامان‌ گستر اصفهان

177

  (1380-1391) 242401

شكف

كف

178

  (1380-1391) 242318

دعبيد

لابراتوار داروسازي‌ دكتر عبيدي‌

179

  (1380-1391) 153201

غگل

گلوكوزان

180

921025

  (1380-1391) 269901

كخاك

صنايع‌ خاك‌ چيني ‌ايران‌

181

  (1380-1391) 241110

شكلر

نيروكلر

182

  (1380-1391) 269307

كلوند

كاشي‌ الوند

183

(1388-1390)   154201

قنيشا

قند نيشابور

184

  (1381-1391) 242309

دكوثر

داروسازي‌ كوثر

185

  (1380-1391) 242404

شتولي

تولي‌پرس‌

186

  (1380-1391) 602303

حفارس

حمل و نقل بين المللي خليج فارس

187

(1387-1390)   154217

قزوين

كارخانجات‌ قند قزوين

188

  (1380-1391) 343020

خمحور

توليد محور خودرو

189

  (1387-1391) 242329

دروز

داروسازي‌ روزدارو

190

(1387-1390)   602301

حپترو

حمل و نقل پتروشيمي

191

  (1380-1391) 251107

پارتا

مجتمع‌ صنعتي‌ آرتاويل‌تاير

192

  (1380-1391) 261004

كهمدا

شيشه‌ همدان‌

193

  (1380-1391) 343017

خمهر

مهركام ‌پارس

194

  (1380-1391) 154203

قشرين

قند شيرين‌ خراسان

195

  (1389-1391) 341004

خكاوه

سايپا ديزل

196

  (1380-1391) 242403

شپاكسا

پاكسان

197

(1387-1391)   269416

سدور

سيمان‌ دورود

198

  (1381-1391) 242320

دفرا

فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌

199

(1379-1390)   271015

وسديد

گروه‌ صنعتي‌ سديد (هلدينگ‌)

200

(1379-1391)   269419

سخاش

سيمان ‌خاش

201

(1388-1391)   659913

پرديس

سرمايه گذاري پرديس

202

  (1388-1391) 269104

كسرا

سراميك‌هاي ‌صنعتي ‌اردكان

203

  (1380-1391) 251105

پاسا

ايران ‌ياسا تاير و رابر

204

  (1380-1391) 242311

ددام

داملران‌

205

(1381-1390)   101001

كطبس

ذغال ‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس

206

    343004

خچرخش

چرخشگر

207

    291201

تپمپي

پمپ‌ سازي‌ ايران

208

  (1380-1391) 242305

دلقما

دارويي‌ لقمان‌

209

    243003

شپلي

پلي ‌اكريل‌

210

921025   (1383-1391) 261007

كرازي

كارخانجات ‌توليدي ‌شيشه ‌رازي

211

    269304

كسعدي

كاشي‌ سعدي‌

212

    269301

كاصفا

كاشي‌ اصفهان‌

213

(1387-1390)   602302

حتوكا

حمل‌ و نقل ‌توكا

214

    242324

ديران

‌ايران ‌دارو

215

(1380-1391)   659909

ونيرو

سرمايه‌گذاري ‌نيرو

216

    271003

فنورد

نورد و قطعات‌ فولادي‌

217

(1379-1390)   292401

تپكو

توليد تجهيزات ‌سنگين ‌هپكو

218

    242407

شگل

گلتاش

219

    242451

شوش

هنكل‌ پاك‌ وش‌

220

  (1380-1391) 242315

دامين

داروسازي‌ امين

221

(1388-1390)   154213

قشكر

شكر شاهرود

222

    222101

چافست

افست

223

    701008

ثاباد

توريستي ورفاهي آبادگران ايران

224

    293007

لخانه

لوازم‌ خانگي‌ پارس

225

    171110

نمرينو

ايران‌ مرينوس

226

    701007

ثفارس

عمران ‌و توسعه‌ فارس‌

227

    152002

غشصفا

شير پاستوريزه‌ پگاه‌ اصفهان‌

228

    152003

غشاذر

پگاه‌ آذربايجان‌ غربي‌

229

    323001

لپارس

پارس‌ الكتريك‌

230

    272001

فالوم

آلومتك

231

    269201

كفرا

فراورده‌ هاي‌ نسوز ايران

232

    269303

كنيلو

كاشي‌ نيلو

233

    152005

غشان

شير پاستوريزه‌ پگاه‌ خراسان

234

    293008

لخزر

پارس‌ خزر

235

    269306

كحافظ

كاشي‌ و سراميك‌ حافظ

236

    242901

شكربن

كربن‌ ايران

237

    291901

لابسا

آبسال‌

238

    210201

چكارن

كارتن‌ ايران‌

239

    315001

بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

240